Fortbildning och kompetens

Fast Track är vårt kunskapsprogram inom IT och molnteknik. Programmet syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar. Under programmet kan vi även hjälpa deltagaren i sin process ut på arbetsmarknaden genom ett projektarbete.

Fast Track är anpassat efter dels deltagarnas egna förutsättningar för att hjälpa deltagaren att påbörja sin nya karriär men även efter arbetsmarknadens aktuella resurs- och kunskapsbehov och kravprofil. Detta gör att vi kan utforma programmet efter dagsaktuella behov på arbetsmarknaden och anpassa både inriktning och nivå efter deltagarnas egna studietakt för bästa möjliga väg framåt och uppåt.

Under 6-8 veckor lär sig deltagaren hantera komplexa molnplattformar från de största leverantörerna men även projekthantering och andra viktiga komponenter. Programmet är utformat efter de behov och kravprofiler som är aktuella på marknaden för att kunna göra steget mellan deltagare och arbetsmarknad så effektivt och relevant som möjligt.

Målgruppen är personer med intresse för eller bakgrund inom IT och teknik som behöver vidareutbilda sig inom molnteknik. Programmet kan genomföras på deltid eller heltid, och kräver inte någon tidigare formell utbildning, utan baseras på deltagarnas bakgrund och förkunskaper. Arbetet är till stor del belagt på distans med vissa obligatoriska moment i mötesform varje vecka.

I tillägg till detta finns möjlighet att genomföra ett certifikats-prov hos en extern part för att officiellt befästa kunskaperna.

Programmet är inte CSN-berättigat.

För mer information, kontakta Ignition på info@ignitionresearch.com eller ring oss på telefon 0735 30 76 31!

 • Målgrupp
  • Personer med intresse för eller bakgrund inom teknik/IT
   • Deltagaren behöver ha en grundförståelse för nätverk och generell IT-teknik
 • Kunskapsprogram, kort till medellång period (3-6 månader)
  • Mindre grupper (10 personer per grupp)
   • Individanpassad utbildningsplan
   • Tvärsektoriella utbildningsmoment
   • Specifik efter önskemål utifrån arbetsmarknadens kravprofil
   • Klassrum (mentoring och coaching) + distans (digital/video) + peer to peer
  • Utbildning i molnteknik
   • Grundutbildning
   • Projektarbete
   • Hands on-erfarenhet!
   • Insikter i aktuella kunskapsbehov på arbetsmarknaden
  • Kunskapsplattform efter avslutat program
   • Associate-nivå (instegs-nivå)
    • Amazon Web Services m.fl.
   • Junior nivå
    • Nätverk
    • Identitetshantering
    • Säkerhet
    • Agila arbetsmetoder
    • Projekthantering
  • Fortsatt karriärstege
   • Möjlighet till certifiering via extern part
   • Möjlighet till specialisering

Introduktion
Fast Track är en icke formell utbildning och skiljer sig från traditionella utbildningsinsatser. Kompetensprogrammet utgår ifrån arbetsmarknadens kravprofiler, deltagarens förutsättningar, färdigheter inom yrket och egna utvecklingsmöjligheter till att matcha kravprofiler från arbetsmarknaden. Därför är också våra upplägg, lärandemål, kravprofiler och handledningar skiftande mellan deltagare för att uppnå syftet med programmet.

Programmets innehåll är uppdelat i tre delar:

 • Teknikkunskap
 • Arbetssätt och projekthantering
 • Hands-on lärande och projektarbete

Projektarbete
Projektarbetet ska innehålla en projektplan med bakgrund, syfte och mål. Projektplanen innefattar hur deltagaren planerar att gå tillväga, tidsplanen över hela arbetet, beskrivning av syfte och mål som genomförs, och eventuell ansvarsfördelning om man är flera som ska göra ett projektarbete tillsammans. Detta för att förbereda deltagaren på hur rutiner och processer vanligtvis går till på en arbetsplats.

Projektet ska syfta till att få största möjliga relevans för kunskapsprogrammet och bygga på de system deltagaren har arbetat med under programmets gång. Detta ska knytas an till verkliga utmaningar som hittas i arbetslivet vid arbete med de systemen kunskapsprogrammet innehåller och ska förbereda deltagaren på hur exempelvis problemlösning och vidareutveckling kan gå till på en arbetsplats eller i ett projekt. Projektarbetet kan innebära t.ex nyutveckling av ett system eller en produkt, eller prototyp för vidareutveckling av en befintlig tjänst.

Arbetet kan ske enskilt eller i grupp med andra deltagare, i samarbete med Ignition eller ett annat företag. Målet med projektet tas fram i diskussion med deltagaren eller gruppen av deltagare och ska leda till praktisk arbetserfarenhet av plattformarna och en god förståelse för hur olika delar av systemen hänger ihop och samverkar.

Handledning sker i samarbete med Ignition och andra externa parter samt, om projekt utförs i samarbete med ett annat företag, ansvarig handledare på det företaget. Veckovis avstämning sker i personliga möten via telefon, i person, enskilt och med eventuell extern part vid behov, och via mejl för att utvärdera, justera och uppmuntra deltagarens arbete med projektet och sin kunskapsutveckling.

Projektet ska syfta till att få största möjliga relevans för potentiella arbetsgivare eller vidare studier och bygga på de system deltagaren har arbetat med under programmets gång. Detta ska knytas an till verkliga utmaningar som hittas i arbetslivet vid arbete med de systemen och metoder kunskapsprogrammet innehåller och ska förbereda deltagaren på hur exempelvis IT-drift, problemlösning och vidareutveckling av produkter och tjänster kan gå till på en arbetsplats eller i ett projekt.

Certifikat
Alla deltagare har möjlighet att göra ett certifikat-prov på nivån Associate (Instegs-nivå) eller högre, anpassat efter deltagarens kunskapsnivå.

För mer information, kontakta Ignition på info@ignitionresearch.com eller ring oss på telefon 0735 30 76 31!