Dataskyddspolicy

Inledning

AL Technology Research Sweden AB främsta prioritet är att värna säkerheten för hantering av såväl personuppgifter som övrig data. Detta sker på flera plan, från den tekniska implementationen av tjänsten till de regelverk som styr det interna arbetet och som sammantaget säkerställer att den personliga integriteten skyddas.

AL Technology Research Sweden AB Dataskyddspolicy (Data Protection Policy) sammanfattarAL Technology Research Sweden ABs regelverk för hantering av personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde. Dokumentet innehåller således AL Technology Research Sweden ABs rutiner och policies för att uppfylla både interna och legala krav för att hantera personuppgifter för våra kunders räkning.

Alla policies är förankrade hos styrelse, ledning och anställda. AL Technology Research Sweden AB har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa efterlevnad av denna och övriga policies. Detta och övriga policies uppdateras löpande i enlighet med att gällande lagstiftning eller branschstandarder förändras.

Kontakta info@ignitionresearch.com om du har några frågor kring detta dokument.

Roller

Personuppgiftsansvarig: Den som hanterar personuppgifter, i AL Technology Research Sweden ABs fall de organisationer som använder AL Technology Research Sweden ABs digitala tjänster.

Personsonuppgiftsbiträde: Den som biträder hanteringen, i AL Technology Research Sweden ABs fall AL Technology Research Sweden AB tillsammans med andra tjänsteleverantörer.

Varför finns denna policy?

Denna dataskyddspolicy säkerställer att AL Technology Research Sweden AB:

 •     Följer gällande lagstiftning och branschstandard för personuppgiftsskydd
 •     Värnar rättigheter för anställda, kunder och samarbetspartners
 •     Är transparent med hur vi arbetar med personuppgiftsskydd
 •     Har tydliga rutiner för att skydda personuppgifter

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och övriga EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt Dataskyddsförordningen ska ett personuppgiftsbiträde:

 • Enbart hantera personuppgifter på instruktion av den personuppgiftsansvarige
 • Enbart anlita andra biträden (tjänster) med godkännande från den personuppgiftsansvarige
 • Föra register över vilken typ av personuppgiftsbehandling som utförs
 • Säkerställa en lämplig säkerhetsnivå
 • Upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige
 • Ha rutiner för personuppgiftsincidenter
 • Bistå personuppgiftsansvariga att fullgöra sina skyldigheter

Dessa skyldigheter uppfyller AL Technology Research Sweden AB dels genom avtal med våra kunder, dels genom interna regelverk och avtal.

Mer information finns på datainspektionen.se

Internt regelverk

AL Technology Research Sweden AB har upprättat och implementerat följande rutiner och policies som säkerställer att AL Technology Research Sweden AB uppfyller krav både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde:

 • Dataskyddspolicy (detta dokument)
 • Rutin för att bistå begäran av personuppgift
 • Rutin för begäran av personuppgift
 • Rutin för rapportering av personuppgiftsincident
 • Rutin för uppdatering av policies och avtal

Rutiner

Rutin för att bistå begäran av personuppgift

I det fall tredje man begär utdrag av personuppgiftsutdrag har AL Technology Research Sweden AB en skyldighet att bistå den personuppgiftsansvariga kunden.

I första hand hänvisar vi till den sökfunktion som finns implementerad i tjänsten tillsammans med vår mall för standardsvar för begäran av personuppgift som skickas vid begäran.

Rutin för begäran av personuppgift

I det fall AL Technology Research Sweden AB kontaktas angående begäran av personuppgift i rollen som personuppgiftsansvarig ska det handläggas skyndsamt.

Rutin för rapportering av personuppgiftsincident

AL Technology Research Sweden AB övervakar kontinuerligt den egna tjänsten såväl som andra biträdens tjänster i fråga om eventuella incidenter. Utöver det ska eventuella misstänkta incidenter rapporteras av användare till info@ignitionresearch.com enligt vad som framgår av villkoren för tjänsten.

Kan en personuppgiftsincident konstateras och AL Technology Research Sweden AB är personuppgiftsbiträde så ska detta meddelas personuppgiftsansvariga omgående. Personuppgiftsansvariga anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar förutsatt att det är sannolikt att incidenten kan leda till att enskildas fri- och rättigheter kränkts.

Kan en incident konstateras där AL Technology Research Sweden AB är personuppgiftsansvarig så ska AL Technology Research Sweden AB kontakta Datainspektionen inom 72 timmar.

Rutin för uppdatering av policies och avtal

Ovan listade dokument ska revideras i januari varannat år med början år 2020 eller så fort det finns anledning att göra det.